Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door Oefentherapie Neede zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling 
  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegd minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft Oefentherapie Neede het recht het verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt € 24,00. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden, de verzekering vergoedt dit niet. 
  3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan Oefentherapie Neede, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe­ning. Oefentherapie Neede is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Oefentherapie Neede heeft. 
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 
  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet. 
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan Oefentherapie Neede verschuldigd is, de administratieve gegevens van Oefentherapie Mensendieck Neede van beslissende aard. 
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Oefentherapie Neede, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Oefentherapie Dalfsen

Dorinda Kroezen

Ruigedoornstraat 108 / Trefkoele+ Flexruimte 3 / Welsum

7721 BR Dalfsen

06-24466968

praktijkdalfsen@oefentherapie-neede.nl

Copyright 2018 © All Rights Reserved

Oefentherapie Neede

Dorinda Kroezen

Buizerdstraat 1b

7161 HZ Neede

0545-482238

06-24466968

info@oefentherapie-neede.nl